Regulamin strzelnicy pneumatycznej

REGULAMIN

STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ

 Rozdział 1

 Warunki korzystania ze strzelnicy

Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni pneumatycznej o mocy do 17J – wiatrówek

Na strzelnicy polecenia i komendy wydaje tylko Prowadzący Strzelanie, które należy bezwzględnie wykonywać.

 1. Prowadzący strzelanie:

 1)   odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

 2)   wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

 3)  prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

 a)   imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

 b)  adres korzystającego ze strzelnicy,

 c)  oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 2. Na strzelnicy zabrania się:

                   a)  osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

                   b)  używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

                   c)   spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

                   a)     regulamin strzelnicy,

                   b)     plan strzelnicy z oznaczeniem:

 –   stanowisk strzeleckich,

 –   punktu sanitarnego,

 –  dróg ewakuacji,

 –  miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

                   c)     informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada korzystający ze strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo właściciel lub zarządca strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

 Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z    włożonymi znacznikami bezpieczeństwa, lufami do góry, ewentualnie w pokrowcu .

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki, albo w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie i zakłada znacznik bezpieczeństwa

 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 Rozdział 3

 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1.Ze strzelnicy mogą korzystać:

 – Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.

 – Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.

 – Zorganizowane grupy strzelających z własnym “prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających oraz posiadania przez prowadzącego uprawnień do prowadzenia zajęć na strzelnicy. Lista winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr18 , poz. 234)

            – Członkowie i “prowadzący strzelanie” innych klubów i sekcji strzeleckich

2. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

3. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

 4. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 5. Po komendzie “STOP” ,”STÓJ” lub ”PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

 6. Na stanowiska strzeleckie (osie strzelań) mogą wchodzić wyłącznie osoby korzystający ze strzelnicy, będące pod nadzorem prowadzącego strzelanie i za jego zgodą .

 7. Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

 8. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.,

 9. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń osób prowadzących strzelanie oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie .

10. Osoby korzystające ze strzelnicy – są to osoby ,które zostały wpisane do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy” i faktycznie korzystające z urządzeń przeznaczonych do strzelań.

 11. Osoby towarzyszące – są to osoby, które przebywają na terenie obiektu, ale nie korzystają z urządzeń do strzelań i nie podlegają wpisaniu do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy”.

Zarząd Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print