INTRONIZACJA – REGULAMINY STRZELAŃ

Zgodnie z tradycją rybnickich intronizacji, ich ozdobą są turnieje strzeleckie z broni czarnoprochowej. I w tym roku tak będzie, poniżej regulamin imprez strzeleckich.

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

TURNIEJE STRZELECKIE INTRONIZACJI KRÓLEWSKIEJ

                     R E G U L A M I N

MIEJSCE I CZAS

Strzelnica Bracka w Jejkowicach 1 lipca 2018 roku, od godziny 900.

UCZESTNICTWO

członkowie Bractw Kurkowych oraz zaproszeni goście

KONKURENCJE

1. „strzelanie na 100 hetmańskich kroków” z karabinu czarnoprochowego

– strzelcy oddają 8 strzałów /wszystkie oceniane/, do tarczy punktowej 50×20, usytuowanych w odległości 75 metrów,z pozycji stojąc, w czasie 20 minut. Zwycięża strzelec który uzyskał największą ilość punktów /w razie uzyskania takiej samej ilości punktów, rozstrzyga “złoty strzał”. Opłata startowa 40 zł.

2. „strzelanie o nagrodę Królowej Pani ” z pistoletu czarnoprochowego

– strzelcy oddają 8 strzałów /ocenianych 5 najlepszych/do tarczy punktowej 50×20, usytuowanych w odległości 25 metrów,z pozycji stojąc /dowolny pochwyt broni/, w czasie 20 minut. Opłata startowa 40 zł.

– klasyfikacja – 10 najlepszych strzelców oddaje 1 strzał do Tarczy Królowej Pani.

3. „tarcza charytatywna” z pistoletu małokalibrowego

– strzelcy oddają 8 strzałów /wszystkie oceniane/ do tarczy punktowej 50×20, usytuowanych w odległości 25 metrów,z pozycji stojąc z dowolnych pochwytem broni, w czasie 5 minut. Opłata startowa 20 zł !!! z możliwością dokupienia metryczek.

– klasyfikacja – 10 najlepszych strzelców oddaje 1 strzał do tarczy kołkowanej

4. „kur” z karabinu małokalibrowego

– strzelcy zgodnie z kolejnością na liście, strzelają do wyznaczonego pola, aż do strącenia „kura”

– opłata startowa 10 zł !!!!!! UWAGA !!!!!!!!! dla strzelców którzy wykupili konkurencje 1,2,3,

kur gratis.

NAGRODY

w konkurencji 1 i 2

miejsce 1 > puchar + nagroda rzeczowa + dyplom

miejsce 2 – 3 > nagroda rzeczowa + dyplom

miejsce 4 – 6 > dyplom

w konkurencji 3

miejsce 1 > tarcza okolicznościowa + dyplom

miejsce 2 – 6 > dyplom

w konkurencji „kur”

miejsce 1 – kur i dyplom

miejsce 2 i 3 dyplomy

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

W trosce o bezpieczeństwo uczestników turnieju i zgromadzonej widowni, obowiązywać będą następujące zasady :

1. widownia zgromadzona na strzelnicy, nie może stać w odległości mniejszej niż 3 metry od stanowisk

strzeleckich, a wszyscy obecni wszyscy obecni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy

2. pomoc osób drugich, za wyjątkiem instruktora , na stanowisku strzeleckim jest zabroniona,

3. podczas trwania konkurencji obowiązują okulary oraz ochronniki słuchu,

4. przed komendą „ start – wolno strzelać”, broń nie może być załadowana,

regulamin str.2

5. każdy strzał po komendzie „start, wolno strzelać” zaliczony zostanie do konkurencji,

6. po komendzie „stop, odłóż broń” strzelec wykonuje podaną komendę

7. kto wystrzeli po komendzie „stop, odłóż broń”, zostanie poproszony o opuszczenie stanowiska strzeleckiego

i zostaje zdyskwalifikowany

8. używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

UWAGI KOŃCOWE

1. strzelanie prowadzi osoba uprawniona

2. organizator zapewnia posiłek

3. interpretacja powyższego regulaminu, oraz rozstrzyganie wątpliwości , przynależne jest Hetmanowi

Bractwa a Jego decyzja jest ostateczna.

OCHRONA RANYCH OSOBISTYCH

1. administratorem danych osobowych jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z siedzibą

w Rybniku, przy ul. Kościuszki 5,

2. dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców

i odbioru nagród.

3. dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami

określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia

zwycięzców konkurencji.

5. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6

ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy)

oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i ar

t. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,

której dane dotyczą.

6. uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody

na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi

jednak udział w zawodach.

7. uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa

powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres

Administratora.

8. przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem

w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością

klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki

publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach

zawodów publikowanych Internecie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie Bractwa

Kurkowego Miasta Rybnika.

9. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Strzelmistrz Bractwa

Marek Twardawa

Udostępnij podstronę