OKRĘG ŚLĄSKI KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP

Historia powstania i reaktywacji.

Powrót Górnego Śląska w granice Polski przerywa działalność Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, gdyż wiele bractw nie zawsze potrafiło lub mogło odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej. Stan taki istniał do roku 1923, w którym to z inicjatywą odbudowy ruchu brackiego wystąpiło bractwo w Mikołowie. Opracowano nowy statut dostosowany do aktualnych warunków politycznych i uzyskano jego zatwierdzenie. Nawiązano kontakt z ówczesnym Zjednoczeniem Bractw Kurkowych Ziem Zachodnich RP, od którego otrzymano zgodę na zorganizowanie Okręgu Śląskiego. Na 7 grudnia 1924 roku zwołano zebranie konstytucyjne, na które przybyli delegaci bractw z Mikołowa, Rybnika, Tarnowskich Gór oraz nowo tworzącego się wówczas bractwa w Wodzisławiu, którego delegaci uczestniczyli w charakterze obserwatora.Zebranie powołało Okręg Śląski z nowymi władzami w osobach: Prezes Emil Nocoń z Mikołowa, Wiceprezes Józef Mandrysz z Rybnika, Sekretarz Karol Piła z Mikołowa, z-ca sekretarza brat Strencioch z Tarnowskich Gór, Skarbnik Karol Koźlik z Katowic, z-ca skarbnika Ryszard Bąk i Strzelmistrz Wilhelm Lipiński – obaj z Mikołowa, z-ca strzelmistrza Filip Thomala z Tarnowskich Gór. Aktywna działalność Zarządu spowodowała przystąpienie do Okręgu Śląskiegobractw z Żor, Pszczyny, a w roku 1926 utworzonych bractw w Szarleju i Katowicach. Rok 1928 to powstanie bractwa w Królewskiej Hucie, a w 1930 w Siemianowicach.Okręg Śląski na koniec roku 1930 skupiał 9 bractw, ale trudna sytuacja ekonomiczna regionu uniemożliwia jego dalszy rozwój.Szczegółowe dzieje Okręgu Śląskiego nie są znane ze względu na znikomą ilość zachowanych materiałów źródłowych. Ostatnią pewną informacją jest zwołanie IV Kongresu Zjednoczenia KBS RP w Katowicach w 1932 roku w 10 rocznicę powrotu Śląska do Polski. Późniejsze publikacje są trudne do odszukania.W roku 1939 członkami Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej pozostało 7 bractw. Wybuch II Wojny Światowej spowodował zaprzestanie wszelkiej działalności brackiej, a braci kurkowych naraził na szykany, więzienia i niejednokrotnie śmierć.Zakończenie wojny i zamiana jednego okupanta na drugiego nie sprzyjała odrodzeniu ruchu brackiego. Sytuacja uległa zmianie dopiero po roku 1990 roku, po zmianach społeczno – politycznych, jakie wówczas zaszły. Pierwsze powojenne zebranie założycielskie, mające na celu reaktywowanie Okręgu Śląskiego ZKBS RP, odbyło się 9 września 1994 r. w Rudzie Śląskiej. Bractwu Kurkowemu Miasta Ruda Śląska, które było gospodarzem tego spotkania, przewodził wówczas dr inż. Henryk Kunik. W spotkaniu założycielskim udział wzięli reprezentanci: – z Bractwa Bytomskiego – Ireneusz Dobrowolski, mgr inż. Aleksander Steinhoff, Stanisław Dobrowolski – z Bractwa Pszczyńskiego – Władysław Frydel, Bolesław Staniak – z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach – mgr Janusz Koper. – z Bractwa Kurkowego Miasta Ruda Śląska – dr inż. Henryk Kunik i Leszek Procki .Zebrani zaproponowali na siedzibę Okręgu Śląskiego miasto Bytom i postanowili dokonać czynności organizacyjnych niezbędnych do formalnego powołania Okręgu. Po sporządzeniu wymaganych statutem ZKBS RP dokumentów zwołano w Rudzie Śląskiej zebranie, na którym 19 kwietnia 1995 r. spotkały się Zarządy bractw Bytomia, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Żor i Wrocławia, by po 56-letniej przerwie reaktywować Okręg Śląski ZKBS RP. Wybrano wówczas władze Okręgu, na których czele stanął Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego – Ireneusz Dobrowolski.Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia KBS RP, obradujący w dniach 29-30 kwietnia 1995 r. w Starogardzie Gdańskim dokonał zatwierdzenia uchwał i składu władz Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Obecnie w skład Okręgu Śląskiego ZKBS RP wchodzą:

1. Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu

2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Miasta Ruda Śląska

3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

4. Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu

5. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach

6. Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w Rybniku

7. Bractwo Kurkowe Miasta Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach

8. Bractwo Kurkowe “Husarz” we Wrocławiu

9. Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz – Laskowice

10. Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raciborzu

11. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mikołowie

12. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Nysie

13. Bractwo Strzeleckie w Głogówku

14. Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w Zabrzu

15. Katowickie Bractwo Kurkowe

16. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toszku

17. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe w Cieszynie

Rok 2020 jest rokiem jubileuszu XXV – lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Obchody tego zacnego jubileuszu zostały odwołane z powodu pandemii COVID 19.Ale nic nie jest jeszcze przesądzone i jak to mówi przysłowie „Co się odwlecze to nie uciecze „

.Potomnym dla wiedzy, obecnym dla przypomnienia

spisał Piotr Kurek

Udostępnij podstronę