Regulamin sali treningu strzeleckiego

REGULAMIN

SALI TRENINGU STRZELECKIEGO

 Rozdział 1

 Warunki korzystania z sali treningu strzeleckiego

Sala treningu strzeleckiego przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z karabinków oraz pistoletów pneumatycznych o mocy do 17J – tzw.”wiatrówek”

Na sali treningu strzeleckiego polecenia i komendy wydaje tylko Prowadzący Strzelanie, które należy bezwzględnie wykonywać.

 1. Prowadzący strzelanie:

 1)   odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników sali treningu strzeleckiego oraz osób im towarzyszących,

 2)   wyznacza korzystającym z sali treningu strzeleckiego stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

 3)  prowadzi książkę rejestru pobytu na sali treningu strzeleckiego, w której zamieszcza się następujące dane:

 a)   imię i nazwisko korzystającego z sali treningu strzeleckiego,

 b)  adres korzystającego z sali treningu strzeleckiego,

 c)  oświadczenie korzystającego z sali treningu strzeleckiego o zapoznaniu się z regulaminem sali treningu strzeleckiego i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 2. Na sali treningu strzeleckiego zabrania się:

                   a)  osobom towarzyszącym osobom korzystającym z sali treningu strzeleckiego wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

                   b)  używania broni innych osób korzystających z sali treningu strzeleckiego, bez zgody jej użytkownika,

                   c)   spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie sali treningu strzeleckiego osób będących pod ich wpływem.

 3. Na sali treningu strzeleckiego, w miejscu widocznym, umieszcza się:

                   a)     regulamin sali treningu strzeleckiego,

                   b)     plan sali treningu strzeleckiego z oznaczeniem:

 –   stanowisk strzeleckich,

 –   punktu sanitarnego,

 –  dróg ewakuacji,

 –  miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

                   c)     informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada korzystający z sali treningu strzeleckiego, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo właściciel lub zarządca sali treningu strzeleckiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

 Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie sali treningu strzeleckiego poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z    włożonymi znacznikami bezpieczeństwa, lufami do góry, ewentualnie w pokrowcu .

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki, albo w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na sali treningu strzeleckiego.

 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie i zakłada znacznik bezpieczeństwa

 7. Strzelanie i celowanie na terenie sali treningu strzeleckiego odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na sali treningu strzeleckiego.

 Rozdział 3

 Sposób zachowania się osób przebywających na sali treningu strzeleckiego

1.Z sali treningu strzeleckiego mogą korzystać:

 – Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.

 – Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.

 – Zorganizowane grupy strzelających z własnym “prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających oraz posiadania przez prowadzącego uprawnień do prowadzenia zajęć na strzelnicy. Lista winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr18 , poz. 234)

            – Członkowie i “prowadzący strzelanie” innych klubów i sekcji strzeleckich

2. Korzystający z sali treningu strzeleckiego jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

3. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

 4. Korzystający z sali treningu strzeleckiego, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 5. Po komendzie “STOP” ,”STÓJ” lub ”PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

 6. Na stanowiska strzeleckie (osie strzelań) mogą wchodzić wyłącznie osoby korzystający z sali treningu strzeleckiego, będące pod nadzorem prowadzącego strzelanie i za jego zgodą .

 7. Każdy przebywający na sali treningu strzeleckiego musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

 8. Osobę naruszającą regulamin można usunąć z sali treningu strzeleckiego.,

 9. Osoby korzystające z sali treningu strzeleckiego zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń osób prowadzących strzelanie oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie .

10. Osoby korzystające z sali treningu strzeleckiego – są to osoby ,które zostały wpisane do „Książki rejestru pobytu na sali treningu strzeleckiego” i faktycznie korzystające z urządzeń przeznaczonych do strzelań.

 11. Osoby towarzyszące – są to osoby, które przebywają na terenie obiektu, ale nie korzystają z urządzeń do strzelań i nie podlegają wpisaniu do „Książki rejestru pobytu na sali treningu strzeleckiego”.

Zarząd Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

Udostępnij podstronę