Regulamin strzelnicy

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

REGULAMIN STRZELNICY BRACKIEJ

„Pod lasem”

Rozdział I

1 Postanowienia ogólne     

1.1.   Bracka strzelnica sportowa usytuowana jest w Jejkowicach przy ul. Za koleją 62

1.      1.2.  Właścicielem strzelnicy jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, ( wszelkie informacje dotyczące Bractwa oraz kontaktu w sprawie strzelnicy znajdują się na stronie internetowej: www.bractwokurkowe.rybnik.pl )

1.3.   Teren strzelnicy jest obwałowany i ogrodzony, oznaczony tablicami ostrzegawczymi  zakazującymi wstępu osobom nieuprawnionym.

1.4.   Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia strzelań:                                           

            – szkoleniowych,       

            – sportowych,

            – rekreacyjnych,

            – oraz treningów strzeleckich: z broni pneumatycznej i kulowej, bocznego i centralnego zapłonu, a także z broni śrutowej, czarnoprochowej oraz łuków i kusz.

1.5.    Strzelnica obejmuje cztery linie ognia ( strzelań ), w tym do strzelań: na 100 metrów, na 75 metrów i do rzutków, na 50 metrów oraz  do  strzelań  na 25 metrów.

Rozdział II

2. Warunki korzystania ze strzelnicy

2.1. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne.

2.2. w ramach treningu strzeleckiego nieodpłatnie korzystają ze strzelnicy członkowie Bractwa oraz goście zaproszeni przez Zarząd Bractwa jak również kluby i organizacje z którymi bractwo podpisało stosowne porozumienie

2.3. Odpłatność za korzystanie ze strzelnicy ustala Zarząd BKMR jako darowiznę na cele statutowe w formie kwoty zryczałtowanej lub stawki godzinowej.

2.4. Każdorazowy pobyt na strzelnicy ( indywidualny lub grupowy ) należy uzgodnić  z wyznaczonym przez Bractwo gospodarzem strzelnicy. Kontakt  gospodarzem  strzelnicy będzie umieszczony na stronie internetowej Bractwa, jak również na strzelnicy.

2.5. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego strzelanie, instruktora, a także w formie  indywidualnego treningu strzeleckiego osób posiadających pozwolenie na broń lub dokument stwierdzający zdolność posługiwania się bronią .

2.6.  Na terenie  strzelnicy mogą przebywać osoby, które korzystanie ze strzelnicy uzgodniły z gospodarzem strzelnicy a ich pobyt został zarejestrowany w „ Książce rejestru pobytu na strzelnicy „

2.7. Osoby  korzystające  ze  strzelnicy zobowiązane  są do  bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Strzelnicy, ogólnych przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie

2.8. Osoba prowadząca strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy i osób im towarzyszących, wyznacza strzelcom stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym  miejsce bezpiecznego pobytu.

2.9. Osoba prowadząca strzelanie, każdorazowo wpisuje dane strzelców  do „ Książki rejestru pobytu na strzelnicy „

2.10. Osoby towarzyszące – są to osoby, które przebywają na terenie obiektu, lecz nie korzystają z urządzeń do strzelań, i nie podlegają wpisaniu do „ Książki rejestru pobytu na strzelnicy ”

2.11. Prowadzący strzelanie – to osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz  udzielania pomocy medycznej w jednostkach   organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

2.12. Wykonywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie, lub odbywający indywidualny trening strzelecki dysponuje telefonem komórkowym oraz apteczką pierwszej pomocy medycznej.

2.13.  W trakcie prowadzenia strzelań, strzelnica oznakowana jest czerwonymi chorągiefkami

Rozdział III

3. Sposób obchodzenia się z bronią

3.1. Na terenie strzelnicy, poza stanowiskiem strzeleckim, nosi się broń długą w pokrowcach lub futerałach a po wyjęciu z nich, lufą do góry, rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku pistoletów i rewolwerów, dozwolone jest noszenie w kaburach lub kasetach.

Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

3.2.  Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu głównego, tarcz bądź przedmiotów będących celem, lub w Strefie Bezpieczeństwa. W Strefie Bezpieczeństwa nie wolno posiadać amunicji.

3.3. Wyjmowanie i ładowanie broni odbywa się na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.

3.7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytu głównego, na poziomie nie wyższym niż twarz strzelca (za wyjątkiem strzelania do rzutków)

3.4. Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z pozycji: leżąc, klęcząc, stojąc lub przemieszczając się, przy strzelaniach dynamicznych) trzymając broń skierowaną w kierunku kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu między stanowiskiem strzeleckim a tarczą (celem Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy, celu (za wyjątkiem strzelania do rzutków).

3.5.  Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

3.6.  Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

3.7.  Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.

3.9.  Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż  wyznaczone cele lub tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi , zwierząt i ptactwa . 

3.10. Wystąpienie zacięcia lub innej niesprawności technicznej broni  zgłasza się natychmiast  prowadzącemu strzelanie głosem lub przez podniesienieręki.

3.11. Zabrania się przemieszczania z niesprawną technicznie bronią poza stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie

Rozdział IV

4. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

4.1. Korzystający ze strzelnicy oraz inne osoby przebywające na strzelnicy są  obowiązane ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

4.2.  Na strzelnicy zabrania się:

a)  osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,                                   

b) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,                                                                                                                  

c)  wchodzenia na kulochwyt i teren przyległy do kulochwytu oraz osi strzeleckiej między stanowiskami strzeleckimi a kulochwytem,            

d) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

4.3. Po komendzie „STOP”, „STÓJ” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

4.4. Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, , która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

4.5. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu, , za wyjątkiem strzelających z broni pneumatycznej, łuków i kusz gdy nie prowadzi się w tym samym czasie strzelań z innych rodzajów broni.

4.6. Strzelający podczas strzelania powinni nosić bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające takie funkcje, a podczas strzelań dynamicznym jest to obowiązkowe dla strzelających i obsługujących to strzelanie.

4.7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

4.8.  Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

4.9. Osoby naruszające regulamin usuwa się ze strzelnicy.

Rozdział 5

5. Postanowienia końcowe

5.1. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się:

1. Regulamin strzelnicy,

2. Przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie

2. Decyzję o dopuszczaniu strzelnicy do użytkowania,

3. Plan strzelnicy z oznaczeniem:

a)  stanowisk strzeleckich,

b)  punktu sanitarnego,

c)  dróg ewakuacji,

d)  miejsca usytuowania telefonu lub innych urządzeń łączności,

4. Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

5.2. Każda osoba znajdująca się na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy, przepisami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz planem strzelnicy

5.3. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów, posiadający licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS.

5.4. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, w zakresie strzelectwa.

5.5. w innych przypadkach za bezpieczeństwo użytkowników oraz za powstałe na strzelnicy szkody odpowiada wynajmujący strzelnicę.

ZARZĄD

BRACTWA KURKOWEGO

MIASTA RYBNIKA

Udostępnij podstronę